Statut

Preambuła
Działaj teraz albowiem później – niestety bardzo często oznacza nigdy.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” ma charakter organizacji społecznej posiadającej osobowość prawną.

§ 2

 1. Obszar działalności Stowarzyszenia stanowi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Działalność za granicą powinna być prowadzona zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Obierwia.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
  niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 3. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci oraz stempli o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy.
 3. Stowarzyszenie wypowiada się w sprawach publicznych.
 4. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich Statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
  Rzeczpospolita Polska jest stroną

Rozdział II
CELE I ŚRODKI REALIZACJI

§ 5
Celami Stowarzyszenia są:
1) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) działalność charytatywna,
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
9) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
10) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
13) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
14) podejmowanie działań na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt,
15) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
2) Prowadzenie własnych i wspieranie finansowe inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.
3) Udzielanie znajdującym się w trudnych warunkach członkom Stowarzyszenia pomocy finansowej i prawnej.
4) Prowadzenie działalności charytatywnej i wydawniczej oraz związanej z szeroko pojętą kulturą ze szczególnym uwzględnieniem kultury narodowej i regionalnej.
5) Wspieranie wychowania w rodzinie poprzez współuczestnictwo w organizacji i funkcjonowaniu rodzin zastępczych, pedagogizację rodziców.
6) Współtworzenie wniosków o pozyskanie funduszy.
7) Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzec z włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8) Organizowanie zawodów sportowych,
9) Wspieranie innych organizacji, grup formalnych i nieformalnych,
10) Wymienione cele realizowane są poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7
Akt przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wystąpienia z niego są oświadczeniami woli, wszelkie zaś stosunki między Stowarzyszeniem a jego członkami są stosunkami cywilnymi.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych.
2) Członków wspierających.
3) Członków honorowych.

§ 8
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, który uznaje zasady społeczne Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania jego Statutu. O przyjęciu ponadto decyduje złożona przez kandydata deklaracja poręczona przez dwóch członków zwyczajnych

§ 9
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia opłacanie składki wielokrotnie wyższej od wpłacanej przez członków zwyczajnych bądź udzielenie pomocy materialnej lub innej.

§ 10
Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia wg zasady zawartej w § 8.
 2. Zarząd przyjmuje do Stowarzyszenia członków wspierających na podstawie rekomendacji 2 członków zwyczajnych.
 3. Do Stowarzyszenia nie mogą należeć osoby fizyczne pozbawione praw publicznych.

§ 12
Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:
a) dbać o rozwój Stowarzyszenia i osiąganie jego celów,
b) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) brać udział w pracach Stowarzyszenia,
d) płacić regularnie składki członkowskie.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na walnych zebraniach, mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.

§ 14
Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani też głosu stanowiącego na jego walnych zebraniach. Mają jednak prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia, jak również do brania
udziału w pracach Stowarzyszenia.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2) Skreślenie przez Zarząd z listy członków na skutek zalegania z opłatą składek przez okres ponad 12 miesięcy bez uzyskania zwolnienia i odroczenia tychże po pisemnym upomnieniu, lub na skutek otrzymania informacji o prawomocnym pozbawieniu praw publicznych.
3) Zgonu członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków.
  2) Zarząd.
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy plus jeden ilości członków.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
 5. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy a skład ilościowy organu nie jest wystarczający do działania – zgodnie z niniejszym statutem.

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowią go wszyscy członkowie.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, co najmniej dwa razy w roku, najpóźniej do końca marca.
 3. Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Zawiadomienie o miejscu, czasie, porządku dziennym i projektami uchwał winno nastąpić, co najmniej 7 dni przed jego terminem, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ½ członków zwyczajnych, a w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd – bez względu na liczbę obecnych.
 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej ½ jego członków.
 7. Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie do 2 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, które odpowiada za zgodność przebiegu obrad z postanowieniami Statutu.
 8. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, a Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z przebiegu zebrania.
 9. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 18
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz innych osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Stowarzyszenia,
7) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustanowienie likwidatorów i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia,
8) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
9) ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 19

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
 3. Podział funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ jego członków, w głosowaniu jawnym.
 5. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych oraz udzielać pełnomocnictw.
 6. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
  3) realizacja celów Stowarzyszenia,
  4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków,
  6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
  7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  10) przyjmowanie i wykluczanie członków,
  11) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
  12) uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 20
Do reprezentowania Stowarzyszenia, podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych uprawnione są 2 osoby z zarządu działające łącznie.

§ 21

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób i wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy jej składu.
 4. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:
  1) przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji – w tym finansowej, celem zapewnienia prawidłowości działania Stowarzyszenia,
  2) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  3) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
8) dochodów z kapitału.

§ 23
Rachunkowość prowadzi się wg obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 24
Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.


§ 25
W razie rozwiązania Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków ustanawia Komisję Likwidacyjną oraz postanawia o przeznaczeniu pozostałego majątku.

Aby pobrać statut kliknij TUTAJ

Pobierz deklarację członkowską TUTAJ

Skip to content